sugar小甜心CC宅男女神

sugar小甜心CC宅男女神

况人多不能节欲,安得保其不坠乎?如腹痛加枳壳、浓朴。

声喘者,呼吸急促,而无痰声。 心肾之气旺,则心肾之火自生。

每三十六丸,空心白酒送下。治男子妇人一切气不和,多因忧愁思虑忿怒伤神,或临食忧戚,或事不遂意,使抑郁之气留滞不散,停于胸膈之间,不能流畅,致心胸痞闷,胁肋虚张,噎塞不通,噫气吞酸,呕哕恶心,头目昏眩,四肢倦怠,面色痿黄,口苦舌干,饮食减少,日渐羸瘦,大肠虚秘,或因病后虚痞,不思饮食,并治之。

今胞胎既寒,何能受孕。 经后之症,以此方调理最佳。

以其属胆,经主决断,且气多血少。若儿头尚未到产门,乃气逆不行,儿身难转,非交骨不开之故也。

若形脱汗多气促,宜服倍参生化汤几帖以益气,非棕灰之可以止。如痢不减,渐加大黄。

Leave a Reply